Published: 2021-12-23

Foreword

V. S. Nandakumar
DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v15i1.143810

Transmission Network Expansion Planning – A Critical Review

Manisha Dinkar Khardenvis, Prashant Prabhakar Bedekar, Vijay Narhar Pande

7-15

DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v15i1.144003
DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v15i1.144733
DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v15i1.149519
DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v15i1.144728
DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v15i1.143834

Solar Radiation Forecasting for Moderate Climatic Zone

N. Archana Kesarkar, K. Jeykishan Kumar, N. Rajkumar

52-57

DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v15i1.149517

Thermal Issues of Warm and Cool White LED Bulbs

K. Jeykishan Kumar, G. Bharath Kumar, R. Sudhir Kumar

58-63

DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v15i1.148101

Performance of Relays and Protection Equipment under Vibration Environment

R. Panneer Selvam, A. N. N. Nampoothiri, Yamini Gupta, D. Nagesh Babu

64-69

DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v15i1.149518

Vibrational Power Generation on High Ways using Piezoelectric Crystal

M. Vijay Anand, J. Amala Arocikaraj, A. Priya Fatima Rani

70-75

DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v15i1.148405