(1)
Chandrashekhar, P. K.; Srivani, S. G.; Shyam Sundar, S.; Rashmi, . Dynamic Stability Enhancement of Power System Using Fuzzy Power System Stabilizer Under Different Loading Conditions. pr 2014, 27-34.